PROBYT Plus s.r.o. Košice

Linky a legislatíva

Zákon č. 182/1993 Z. z. - aktuálne znenie účinné od 1.1.2019 - Zákon národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov


Zákon č. 555/2005 Z. z. - Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zmena ceny tepla od 1.9.2018 - viac v dokumente od Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví - zvýšenie cien za teplo