PROBYT Plus s.r.o. Košice

Ponuka

EKONOMICKÁ SPRÁVA


Osobitne pre každý spravovaný dom zriadenie a vedenie účtu domu. Samostatné analytickú evidenciu výdavkov spojených s užívaním bytov ...
Obstaranie všetkých zmlúv pre poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ktoré sa realizujú dodávateľsky ...
Formou právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov. ...